www.SteunfondsZorg.nl

Statuten van het Steunfonds

Statuten

-------------------------------------------------- NAAM ------------------

-------------------------------------------------- Artikel 1 ---------------

De stichting draagt de naam STICHTING STEUNFONDS VOOR DE ZORG AAN VERSTANDELIJK EN/OF LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN.

Tot één januari negentienhonderdvierennegentig luidde de statutaire naam van de stichting: Stichting Steunfonds voor de zorg aan geestelijk gehandicapten.

------------------------------------------- ZETEL EN DUUR --------------

-------------------------------------------------- Artikel 2 ---------------

De stichting is gevestigd te Kampen en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

---------------------------------------------- GRONDSLAG ---------------

-------------------------------------------------- Artikel 3 --------------------------------------------------------

Zij erkent de Bijbel als Gods Woord en aanvaardt die als grondslag voor haar arbeid.

---------------------------------------------------- DOEL ----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- Artikel 4 --------------------------------------------------------

De stichting heeft ten doel: De steun aan en de zorg voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten te bevorderen.

Meer in het bijzonder stelt zij zich ten doel:

  1. Het stuenen van Protestant Christelijke woonvormen voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten in de regio Kampen. Onder de regio Kampen wordt verstaan de gemeente Kampe, IJsselmuiden en Genemuiden.
  2. Het stimuleren en steunen van aktiviteiten ten behoeve van verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten in deze regio.
  3. Het verwerven en beheren van middelen, nodig ter verwezenlijking van haar doelstellingen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

-------------------------------------------- GELDMIDDELEN ------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- Artikel 5 --------------------------------------------------------

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit het oprichtingskapitaal en uit hetgeen door erfenis, legaten, schenkingen, vrijwillige bijdragen, collecten, donaties en uit toevallige baten is en wordt verkregen.

------------------------------------------------ BESTUUR ---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- Artikel 6 --------------------------------------------------------

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf personen. Zij kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Bij vacatures in het bestuur geschiedt de aanvulling door de zittende bestuursleden, met dien verstande dat het bestuur enigszins een afspiegeling dient te zijn van de protestants christelijke kerken in de regio.

--------------------------------------- EINDE LIDMAATSCHAP ---------------------------------------------------

-------------------------------------------------- Artikel 7 --------------------------------------------------------

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

  1. Door overlijden;
  2. Door bedanken;
  3. Door verhuizing buiten de regio Kampen;
  4. Door ontslag vanwege het bestuur, voor welk besluit drie/vierde van de stemmen vereist is.

---------------------------- BEVOEGDHEDEN, VERTEGENWOORDIGING -----------------------------------------

-------------------------------------------------- Artikel 8 --------------------------------------------------------

Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen binnen de werkkring van de stichting.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur vertegenwoordigen ook de voorzitter, secretaris en penningmeester gezamenlijk de stichting in en buiten rechte.

Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 291 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

-------------------------------------------- JAARREKENING ------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- Artikel 9 --------------------------------------------------------

Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december.

------------------------------------------------- Artikel 10 ------------------------------------------------------

Het bestuur van de stichting is verplicht voor één mei van elk kalenderjaar de door de penningmeester opgemaakte rekening en verantwoording over het afgelopen jaar, alsmede de daarop betrekking hebbende boeken en bescheiden te doen controleren door een door het bestuur aan te wijzen register-accountant of accountants-administratieconsulent. Vervolgens worden de desbetreffende stukken met het accountantsrapport aan het bestuur aangeboden.

Goedkeuring van de rekening en verantwoording door het bestuur strekt tot décharge van de penningmeester.

----------------------------------------- STATUTENWIJZIGING ---------------------------------------------------

------------------------------------------------- Artikel 11 --------------------------------------------------------

Wijziging van de bepalingen van de stichtingsakte kan geschieden door een besluit van het bestuur van de stichting in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de bestuursleden aanwezig is, mits het desbetreffende voorstel is aangenomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

----------------------------------- ONTBINDING EN LIQUIDATIE -------------------------------------------------

------------------------------------------------- Artikel 12 --------------------------------------------------------

Het besluit tot ontbinding van de stichting kan worden genomen in een tot dat doel bijeengeroepen bestuursvergadering, waarin tenminste twee/derde van de bestuursleden aanwezig is, mits tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen hiervoor is.

------------------------------------------------- Artikel 13 ------------------------------------------------------

Ingeval van ontbinding van de stichting treden de bestuursleden van de stichting als liquidateuren op. De liquidateruen zullen, nadat alle schulden, verplichtingen en liquidatiekosten zijn betaald, een eventueel daarna nog resterend saldo aanwensen overeenkomstig het doel van de stichting.

--------------------------------------------- SLOTBEPALING ------------------------------------------------------

------------------------------------------------- Artikel 14 --------------------------------------------------------

In alle gevallen waarin de wet en de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Nieuwe reacties